TNO

Bouwlogistiek 4C

Slimme bouwlogistieke concepten in de praktijk (TNO)

Onderzoek duurzame bouwlogistiek

Afgelopen jaren is er in verschillende projecten onderzoek gedaan naar duurzame bouwlogistiek. Hieronder worden een aantal van deze projecten kort toegelicht.

4C in Bouwlogistiek: 4C staat voor Cross Chain Control Center. In het onderzoeksproject zijn bij twee concrete bouwprojecten van respectievelijk TBI (Hotel Amstelkwartier) en VolkerWessels in samenwerking met Boele en van Eesteren (De Trip) nieuwe bouwlogistieke concepten en ketenregie systemen toegepast in de praktijk. Zoals o.a. een bouwhub aan de rand van de stad of bij een toeleverancier of zogenaamde runners voor het tijdig gereed zetten van bouwmaterialen op de juiste locatie op de bouwplaats.
TNO heeft voor het bouwproject De Trip aangetoond dat het toepassen van bouwlogistieke concepten loont: 69% minder ritten naar de bouwplaats, 69% minder kilometers van bouwverkeer, 68% minder CO2-uitstoot en gemiddeld 81 minuten besparing voor de leverancier per rit.

4C control tower toepassingen in bouwlogistiek: Dit is een vervolg op het voorgaande project. In dit project heeft TNO 9 nieuwe bouwprojecten geadviseerd bij het toepassen van bouwlogistieke concepten en zijn de prestaties en impact op de omgeving gemeten. Bij 3 proeftuinen zijn er uitgebreide gegevens vezameld en ook besparingen aangetoond. Bij deze drie projecten werd circa 50%, 65% en 80% aan ritten bespaard, totaal ruim 260.000 kilometer. Dit leidde tot een vermindering van de CO2-uitstoot van respectievelijk 40%, 85% en 50%. De ervaringen met BouwHubs, een locatie aan de rand van de stad waar alle bouwmaterialen worden verzameld, waren unaniem positief.

Amsterdam Vaart!: In dit project werkt TNO samen met gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Waternet. Het doel is zoveel mogelijk transport van bouwmaterialen over de weg te verplaatsen naar het water. Om dit mogelijk te maken is in veel gevallen een multimodale bouwhub nodig. Dit is een ontkoppelpunt voor de overslag van bouwmaterialen van weg naar water en omgekeerd, en biedt mogelijkheden voor tijdelijke opslag van bouwmaterialen en bundeling van het transport van bouwmaterialen. In 2018 zijn mede door de stimulans van het consortium al een aantal multimodale bouwhubs gestart en zijn bij een viertal bouwprojecten de eerste ervaringen opgedaan met transport van bouwmaterialen over water. TNO heeft zich in dit project gericht op de monitoring van het effect van het toepassen en werken met een multimodale bouwhub. De gemeente Amsterdam gebruikt de ervaringen in de ontwikkeling van beleid op het gebied van goederenvervoer over water. De positieve resultaten uit 2018 hebben ervoor gezorgd dat er een vervolg komt voor o.a. meerdere bouwprojecten in Amsterdam.

 

Bron: TNO

Leeg-kantoor2

Tijd om uw kantoorgebruik te herzien

De gedwongen overstap naar thuiswerken was misschien een grote uitdaging aan het begin van de pandemie, maar na ongeveer een jaar ervaring in deze situatie zegt 77% van de CEO's in de toekomst meer gebruik te zullen maken van digitale samenwerkings- en communicatiemiddelen.
Hierdoor kunnen medewerkers ook vaker vanuit huis werken. Elke organisatie moet de nieuwe balans vinden tussen thuiswerken en op kantoor. Een balans die aansluit bij de organisatie, de bedrijfscultuur en processen.
Dit zou een topprioriteit moeten zijn, aangezien het van invloed is op de grootste kostenposten van veel kantoororganisaties: personeel, reiskosten, huisvesting en IT-infrastructuur. Het bepaalt ook de band met de organisatie, werkplezier en net als in het sociale leven hebben velen in hun werk de "Fear Of Missing Out": het gevoel dat je iets mist als je er niet bent. Dat heb je snel als je voor een langere tijd vanuit huis werkt terwijl er collega's op kantoor zijn. Naast een werkplek is het kantoor ook een plek om te leren en creatief bezig te zijn. Het delen van kennis en ideeën is niet altijd mogelijk op afspraak, het gebeurt vaak spontaan. Dit is belangrijk voor elke medewerker en voor leden van het topmanagement. Allemaal zaken die gecombineerd kunnen worden met een nieuwe evenwichtige werkplek. Een kans die u nu moet grijpen. Oplossingen die tijdens een crisis zijn ontstaan, kunnen zo effectief zijn dat ze de manier waarop we denken, werken en leven veranderen. Het bepalen van de nieuwe balans tussen thuiswerken en werken is daarom de komende tijd van groot belang. Dit kunnen geweldige LEAN-projecten zijn om uw manier van werken, digitale samenwerking, communicatie en leerprocessen te heroverwegen.

Kaizen teams

Kaizen teams

Lean proefprojecten / Kaizen Teams

Proefprojecten zijn een goede manier om mensen in de organisatie die de Lean-filosofie omarmen en voor hen het experimenteren met vallen en opstaan de juiste manier is om oplossingen te bedenken. Proefprojecten werken het beste wanneer de eerste wordt gemaakt door een lokale manager die een voorvechter is van het 'lean'-initiatief.
Er zijn echter ook multifunctionele situaties waarin kwesties moeilijker te definiëren zijn, waar niemand een algemene oplossing in gedachten heeft en er geen natuurlijke leider is aan wie alle betrokkenen rapporteren. Hier kunnen Kaizen-teams van pas komen. Kaizen-teams zijn probleemoplossende teams van vier tot acht werknemers die zijn gekozen om een bepaald proces te verbeteren, meestal rapporterend aan een Lean manager. Hun doel is om aannames over hoe de organisatie werkt te laten vallen en een betere manier te bedenken.
Het hele uitgangspunt achter het Kaizen-team is het om knelpunten, storingen en onvervulde klantbehoeften als kansen te leren kennen. De teams gebruiken een verscheidenheid aan technieken: waardestroom- / procesmapping, hoofdoorzaakanalyse, spaghettidiagrammen, procesbasis, berekening van takttijd en ouderwetse verbeeldingskracht.

Veranderingsmanagement

De veranderingsmatrix is ontwikkeld als een manier om het proces van complexe verandering in een educatieve omgeving te conceptualiseren, en om degenen die betrokken zijn bij het implementeren van verandering te helpen om zowel het proces als de manieren te begrijpen waarop hun reacties op verandering begrepen kunnen worden.
In termen van het bovenstaande model is visie ‘het grote plaatje’ dat mensen nodig hebben als ze een idee willen hebben van waar verandering hen naartoe leidt.
Vaak hebben de mensen die de leiding hebben of die een innovatie aansturen een goed idee van de 'visie' van waar ze allemaal heen gaan en wat er zal worden bereikt, maar vaak wordt dit niet aan iedereen overgebracht of wordt het niet geaccepteerd door degenen die geacht worden te volgen. Het opbouwen van een gedeelde visie is daarom een cruciale factor bij het begeleiden van verandering, zonder welke deelnemers zich waarschijnlijk in de war zullen voelen.
Als mensen die betrokken zijn bij verandering, om welke reden dan ook, het gevoel hebben dat ze niet over de nodige vaardigheden beschikken om de voorgestelde verandering effectief aan te pakken, zullen ze hoogstwaarschijnlijk angst ervaren.
Verandering houdt vaak in dat we op nieuwe manieren gaan werken, verschillende strategieën uitproberen, nieuwe plannen implementeren.
Het is niet verwonderlijk dat als mensen het gevoel hebben dat ze onvoldoende zijn toegerust om deze dingen te doen, ze een gevoel van angst zullen voelen; maar al te vaak zien degenen die verandering aansturen dit niet in en voeren geen strategieën om de vaardigheden te identificeren die het personeel nodig heeft en de middelen om deze te verkrijgen.
Als mensen geen prikkel hebben om te veranderen, zullen ze er waarschijnlijk weerstand tegen hebben.
Met andere woorden, als mensen het gevoel hebben dat ze er niets uit zullen halen, is hun normale reactie zichzelf af te vragen ‘waarom veranderen?

good

Lean in de bouw

Naast het steeds verder vervolmaken van het BIM-model en 3D scannen is ook het bouwen volgens de lean-filosofie een niet weg te denken ontwikkeling. Lean in de bouw betekent werken aan waarde en het voorkomen verspilling tijdens het bouwproces. Plannen volgens Lean betekent bijvoorbeeld dat een volgende bouwactiviteit pas wordt uitgevoerd als de vorige daarom vraagt (Pull); niet eerder en niet later. Niemand hoeft op een ander te wachten en zo ontstaat er “Flow” in het proces.
Wat betekent Lean voor de bouwpartners?
Voor hen leidt dit tot minder faalkosten en een kortere bouwtijd. Ook hoeft men voor een project minder voorraden voor te financieren en kunt door tijdwinst ook meer projecten aannemen. Kortom, de productiviteit gaat omhoog. Ook voor de medewerkers is het belangrijk om onderdeel te zijn van een constant lerende organisatie.
Door een goede samenwerking met uw ketenpartner is men ook in staat een lagere kostprijs in rekening te brengen bij de klant, waardoor de kans groter is dat u wordt gekozen als opdrachtnemer. Door Lean succesvol toe te passen wordt ieder project binnen het gestelde tijdpad, budget én volgens de vooropgestelde kwaliteitseisen opgeleverd.
Een hele geruststelling voor u en de klant

leanboek

Beste Lean boek van Nederland

Beste leanboek van Nederland

“Het beste lean-boek van Nederlandse bodem. Met duidelijke taal en veel voorbeelden en metaforen legt Rudy Gort uit hoe de voordelen van de lean-filosofie in de projectwereld tot grote verbeteringen kunnen leiden. Een cultuur die is geënt op ‘permanente verbetering’ en ‘respect voor mensen’
Helder en overzichtelijk (full colour en met ruim 40 afbeeldingen) toont Rudy Gort – auteur van “het beste lean boek van Nederlandse bodem” – de kern en de kracht van lean.

Wat is lean, wat kun je ermee bereiken en waar komt het vandaan? Op deze vragen geeft Lean Basis een verdiepend antwoord. Helder en overzichtelijk (full colour en met ruim 40 afbeeldingen) toont Rudy Gort – auteur van “het beste lean boek van Nederlandse bodem” – de kern en de kracht van lean.
Lean Basis bestaat uit drie delen: Herkomst – Om de filosofie achter lean te begrijpen, worden eerst het ontstaan en de evolutie beschreven van wat wij nu lean noemen. In dit deel gaan we terug naar de kern. Principes – De achterliggende principes worden, met praktische voorbeelden, inzichtelijk gemaakt aan de hand van het ‘lean-huis’-model. Een holistische benadering van het hele systeem. Prestaties – Tot slot de resultaten. Het kan beter, sneller én goedkoper: een ogenschijnlijke tegenstelling. En dat is nog maar het begin; op weg naar een lerende en wendbare organisatie!
Dit boek is onderdeel van de trainingen door mij gegeven en zijn bij de cursusprijs inbegrepen!

meeting

Bouwbestek maakt plaats voor ambities

Bouwbestek maakt plaats voor ambities

Vernieuw het aanbestedingsproces zodanig dat niet de prijs maatgevend is voor wie de opdracht krijgt, maar het beste plan om een bouwproject te realiseren. Dat biedt de mogelijkheid faalkosten omlaag te brengen. Vervolgens kan het bespaarde geld worden geïnvesteerd in duurzaam bouwen.

Geïntegreerde contracten kunnen een bouwproject sneller maken, de kwaliteit verhogen en zorgen voor slimmere oplossingen door de knowhow van de aannemers.

partners

Partners in LEAN

Partners in LEAN

Een geoliede “LEAN machine” loopt het best met vaste onderdelen. Ketenpartners die samenwerken op een transparante en doelgerichte manier. Het samenwerken op meerdere projecten heeft een grote meerwaarde dan een eenmalige samenwerking op basis van een selectie op beste prijs.

Alleen door een goede samenwerking en vertrouwen kunnen de 3 componenten “tijd – prijs – kwaliteit” in evenwicht worden afgestemd. Ook het lerende vermogen als vast team krijgt hierbij de tijd voor ontwikkeling en zullen alle partijen zien dat ze zich continu gaan verbeteren.

onderhoud

Denken aan onderhoud voor je begint.

Denk aan onderhoud voor je begint.

Onderhoud is niet iets dat komt na de bouw of verbouwing maar moet een wezenlijk onderdeel zijn van de engineering en planning. Onderhoudskosten volgen je voor een langere tijd en kunnen de kosten van een weloverwogen investering ver te boven gaan. Dus ook hier is het belangrijk dat ketenpartners meedenken aan de operationele kosten van een project.

design

Gelijktijdige ontwikkeling en engineering

Gelijktijdige ontwikkeling en engineering

Samenwerken aan de basis van elk project: Tijd – prijs – kwaliteit. Van plan tot oplevering. Concurrent Engineering kan ook omschreven worden als het streven om klassieke sequentiële processen vroegtijdig parallel te laten verlopen. Een samenwerking van opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders.

Voordelen:

  • Tegelijk en gezamenlijk ontwerpen van het werk en planmatig uitvoeren
  • Het ontwerp is gericht op de uitgangspunten Tijd – prijs – kwaliteit
  • Basis informatie is gelijk en compleet bij aanvang
  • De kwaliteit kan gekozen worden uit de alternatieven
  • Onderhoud en operationele kosten worden meegenomen in het ontwerp
  • Snellere aanpassingen bij veranderingen
  • Het implementeren van milieu & energievriendelijke oplossingen